BMO/TMMOB

Bilgisayar Mühendisleri Profil Araştırması Hakkında

Sunuş

Bir mesleki demokratik kitle örgütü olan Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 24. oda olarak 2 Haziran 2012 ‘de kuruldu. Henüz 5. yaşı içinde olan Odamızın 5 binin üzerinde kayıtlı üyesi bulunmakta. Hali hazırda var olan bilgisayar mühendisliği ve bağlı bölümlerinden 50 binin üzerinde mezun BMO’nun üye potansiyelini oluşturmakta ve her yıl bu sayıya yaklaşık 10 bin yeni mezun dâhil olmakta.

Hızla büyüyen kitleyi anlama çabası, bu kesimin sorunlarına üretilecek çözümün anahtarını da elinde tutuyor. Bu araştırma ile, meslektaşlarımızın hem mesleki hem de çalışma yaşamındaki konumlanışlarına yönelik bir analiz ortaya koymak niyetindeyiz.

Benzer çalışmalar TMMOB düzleminde mühendis, mimar ve şehir plancıları genelinde ve bağlı bazı odalarda kendi meslektaşları özelinde değişik biçimlerde yapıldı. TMMOB ortamında Türkiye’deki mühendis-mimarları konu edinen ilk araştırma 1976 yılında, ikinci araştırma da 1998 yılında yapıldı. 1976’da başlangıçta yalnızca mimarlara yönelik olarak Mimarlar Odasınca başlatılan, sonra tüm TMMOB üyelerini kapsayacak biçime dönüştürülen “Mühendisler-Mimarlar” konulu ilk araştırmanın sonuçları, Ali Artun’un 1975-2000 yıllarına ilişkin bazı “okumaları”nı da içerecek biçimde “Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü” adıyla 1999 yılında yayımlandı. 1998’de “Türkiye’de Mühendis-Mimar Kimliği ve Meslek Örgütlenmeleri” konulu ikinci araştırmanın sonuçları da Dr. Ahmet Haşim Köse ile Dr. Ahmet Öncü’nün, kapitalizmin emek-sermaye bağlamındaki kuramsal tartışma, önerme ve değerlendirmelerini de içerecek biçimde “Kapitalizm, İnsanlık ve Mühendislik – Türkiye’de Mühendisler, Mimarlar” adıyla 2000 yılında kitaplaştırıldı. Yine, TMMOB ortamında çalışmaları 2005 yılında başlayan “Türkiye’de Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı Profil Araştırması” 2009’da kitaplaştırıldı.

Biz de TMMOB düzleminde farklı biçimlerde yapılan profil belirleme çalışmalarını Odamız ve meslektaşlarımız özelinde gerçekleştireceğiz. Böylelikle, Bilgisayar Mühendisi kimdir sorusuna yanıt arayarak, Odamızın üyesini tanımasına, üyesinin sorunlarını ve taleplerini önceleyen/merkeze alan bir çalışma programı ortaya koymasına katkı sunmaya çalışacağız.

Bu kapsamda,

 • Çalışma durumları

 • Uzmanlık alanları

 • Çalıştıkları işyerinin niteliği

 • İşyerindeki pozisyonları, kadro durumları

 • Sınıfsal konumları ve farkındalıkları

 • Mühendisliğe bakışları

 • Mesleki sorunları

 • Çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar

 • Gündelik yaşam pratikleri

 • Örgütlenmeye bakışları

 • Odayla ilişkileri ve Odadan beklentileri

başlıklarında meslektaşlarımızın profilini ortaya koymayı hedefliyoruz.

Araştırma Yöntemi

Çalışma kapsamında, anket ve yüz yüze görüşme şeklinde iki temel yöntem kullanmayı düşünüyoruz. Konunun uzmanı kişilerle hazırlayacağımız yukarıdaki başlıkları içeren bir anket çalışması ile, yaş/cinsiyet/yaşanan il farklılıkları gözetilerek işsiz veya özel sektör/kamu/akademide değişik pozisyonlarda/kadrolarda çalışan 1000 meslektaşa ulaşmayı hedefliyoruz. İnternet üzerinden ve işyeri temsilcileri aracılığıyla doğrudan meslektaşlarımızla iletişime geçerek anket çalışmasını gerçekleştirmeyi ve anket çalışmasına ek olarak 50 meslektaşımızla yüzyüze görüşme yapmayı öngörüyoruz.

Araştırma Sahası

Çalışmanın yürütüleceği başlıca merkezler teknokentler olacak diyebiliriz. Teknokentlere ek olarak kamu kurumları, üniversiteler ile değişik iş bölgeleri ve iş yerlerinde bu çalışmayı yürütmeyi hedefliyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi Oda birimlerimizin olduğu illerle yetinmeyip çevre illeri de içine alacak bir çalışma yapmayı amaçlıyoruz ve yapılacak çalışmanın,

 • Özel sektörde işçi veya yönetici/işveren pozisyonunda olan,

 • Kamu kurumunda çalışan (kadrolu/sözleşmeli/taşeron),

 • Üniversitelerde çalışan akademik personel (kadro gruplarına göre),

 • Freelance çalışan

bilgisayar mühendislerinin bütününü kapsamasına dikkat edeceğiz. Ayrıca çalışma kapsamında işsiz üyelerimize de ulaşmaya gayret edeceğiz.

Araştırma Ekibi

Çalışma için seçilecek yol ve yönteminin belirlenmesi, ankette yer alacak sorular ile yapılacak görüşmelerde görüşmecilere sorulacak soruların amaca uygun şekilde, açık ve anlaşılır ifadeler olarak şekillenmesi ve elde edilen verilerin analizi için uzman bir ekip oluşturduk. Bu ekipte BMO kadroları, sosyal bilimler alanından akademisyenler, istatistikçiler ve sendika uzmanları yer alıyor.

Çalışmamızı 2017 yılı içinde bitirmeyi, çıktılarıyla hazırlayacağımız raporu üyelerimizin bilgilerine ve değerlendirmelerine sunmayı hedefliyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Örgütlenme Komisyonu

 

1 Yorum